Data Management

Data Management rommer de ulike komponentene som oppfyller en organisasjons strategi for håndtering av data. I Interago er Data Management like mye summen av kunnskapen i de ulike satsingsområdene som et eget kompetansesenter som viderefører samlet innsikt til de beste totalløsningene.

For oss i Interago gir det mest mening å kalle satsingsområdet Data Management. Samtidig utvikles prosjektene seg i økende grad til å også romme Data Governance og videreføring av data til ny innsikt. Data Management dreier seg om å forstå hvilke komponenter som er driverne for å skape en robust og varig infrastruktur for håndtering av data. Arkitekturen og prinsippene som velges rommer mønstre som løse koblinger, rett bruk av hendelsebasert integrasjon og API’er, sentrale komponenter som datavarehus og masterdatahåndtering, virtualisering etc.

Interago lar DataOps og øket fokus på kvalitet og automatisering inspirere oss til å presse grenser. Vi utfordrer hverandre til å tenke utenfor boksen. Dvs. til å anvende tilgjengelig teknologi til å skape løsninger hvor vi kan beskrive funksjonaliteten vi trenger, fremfor å utvikle den.

IT-arkitektur dreier seg om å finne rett balanse. Det finnes ingen standardarkitektur som er rett for alle organisasjoner. Positive og negative sider ved valgene som gjøres veies ulikt i hver organisasjon. I Interago søker vi hele tiden ny innsikt i bruk av de ulike løsningene (mønstrene) vi har til rådighet. Vi sanker erfaring fra prosjektene og diskuterer for å være enda bedre forberedt i neste prosjekt.

Fundamentet for god arkitektur er erfaring. Dreier det seg om arkitektur i en plattform så kreves det også bred erfaring. I Interago har vi både lang og bred erfaring. Dette lar oss se mønstre der andre går glipp av likhetene. Innsikt som lar oss gå klar av utfordringene andre møter. I Interago er målet å dele innsikten slik at alle stadig er bedre rustet til å møte kundenes fremtidige behov.

Kvalitet er i økende grad et sentralt tema. Innen Data Managament er testing og datakvalitet fortsatt et relativt umodent område. Dette vil Interago gjøre noe med!

Data Managament dreier seg om å forvalte data. Dette innebærer å kunne garantere kvalitet. I noen tilfeller forventes det at man kan garantere kvalitet på et reviderbart nivå. Dvs. garantert 100% like informasjon i ulike systemer. I Interago mener vi at en dataplattform skal være i stand til å detektere avvik automatisk, i tillegg til å kunne rette opp selv. Videre spør vi om det i dag er akseptabelt at man legger opp til manuell korrigering av avvik. Burde ikke dagens systemer i stor grad være i stand til å rette avvik i data selv?